53. Welsiker OL
⟵ Zurück ⟵ D10 - 1.9 km, 15 m, 20 Posten, 11 Teilnehmer D12 - 2.4 km, 35 m, 24 Posten, 13 Teilnehmer D14 - 3.4 km, 15 m, 28 Posten, 16 Teilnehmer D16 - 3.9 km, 50 m, 29 Posten, 7 Teilnehmer D18 - 3.9 km, 75 m, 29 Posten, 3 Teilnehmer D35 - 4.2 km, 60 m, 30 Posten, 2 Teilnehmer D40 - 4.2 km, 60 m, 30 Posten, 7 Teilnehmer D45 - 4.2 km, 60 m, 30 Posten, 13 Teilnehmer D50 - 4.1 km, 65 m, 29 Posten, 15 Teilnehmer D55 - 4.1 km, 65 m, 29 Posten, 14 Teilnehmer D60 - 3.7 km, 55 m, 29 Posten, 8 Teilnehmer D65 - 3.6 km, 30 m, 27 Posten, 10 Teilnehmer D70 - 2.6 km, 30 m, 24 Posten, 7 Teilnehmer D75 - 2.6 km, 30 m, 24 Posten, 5 Teilnehmer D80 - 2.6 km, 30 m, 24 Posten, 6 Teilnehmer DAK - 2.7 km, 45 m, 24 Posten, 17 Teilnehmer DAL - 5.4 km, 100 m, 38 Posten, 12 Teilnehmer DAM - 3.7 km, 55 m, 29 Posten, 13 Teilnehmer DB - 3.2 km, 20 m, 26 Posten, 5 Teilnehmer FAM - 2.5 km, 25 m, 23 Posten, 23 Teilnehmer H10 - 1.9 km, 15 m, 20 Posten, 21 Teilnehmer H12 - 2.4 km, 35 m, 24 Posten, 36 Teilnehmer H14 - 3.5 km, 30 m, 28 Posten, 18 Teilnehmer H16 - 4.3 km, 75 m, 31 Posten, 13 Teilnehmer H18 - 4.5 km, 100 m, 31 Posten, 6 Teilnehmer H35 - 5.4 km, 100 m, 38 Posten, 3 Teilnehmer H40 - 5.4 km, 100 m, 38 Posten, 7 Teilnehmer H45 - 5.4 km, 100 m, 38 Posten, 11 Teilnehmer H50 - 5.2 km, 95 m, 36 Posten, 15 Teilnehmer H55 - 5.2 km, 95 m, 36 Posten, 24 Teilnehmer H60 - 4.4 km, 70 m, 35 Posten, 19 Teilnehmer H65 - 4.4 km, 70 m, 35 Posten, 15 Teilnehmer H70 - 3.6 km, 35 m, 29 Posten, 16 Teilnehmer H75 - 3.6 km, 35 m, 29 Posten, 12 Teilnehmer H80 - 2.6 km, 30 m, 24 Posten, 17 Teilnehmer H85 - 2.6 km, 30 m, 24 Posten, 4 Teilnehmer HAK - 3.6 km, 30 m, 27 Posten, 24 Teilnehmer HAL - 5.7 km, 100 m, 38 Posten, 23 Teilnehmer HAM - 4.2 km, 60 m, 30 Posten, 22 Teilnehmer HB - 3.9 km, 70 m, 28 Posten, 7 Teilnehmer OK - 2.7 km, 20 m, 25 Posten, 9 Teilnehmer OL - 3.9 km, 70 m, 28 Posten, 10 Teilnehmer OM - 3.2 km, 20 m, 26 Posten, 21 Teilnehmer OS - 2 km, 15 m, 21 Posten, 7 Teilnehmer